Diszkalkúlia terápia

A diszkalkúlia terápia megkezdése előtt részletes gyógypedagógia vizsgálatra van szükség, melyen felmérjük a gyermek jelenlegi tudásszintjét. A tanuló képességeit és a már elsajátított tudást figyelembe véve állítjuk össze a terápiás tervet. Mint minden más terápiában, itt is nagyon fontos a fokozatosság elvének betartása, illetve, hogy nagyon apró lépésekben haladjuk a gyermek fejlődése érdekében.

A diszkalkúlia terápia céljai:

 • a matematika tanuláshoz szükséges biztos alapok megteremtése és a készségek fejlesztése (pl.: érzékelés-észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd fejlesztése)
 • számfogalom és műveleti fogalom kialakítása
 • absztrahálás (elvonatkoztatás) folyamatának fejlesztése: különböző matematikai fogalmak és a velük végzett manipulálás (különböző tárgyakkal, eszközökkel számolás) – később cselekedtetés nélküli számolás
 • matematikai fogalmak, jelek és szabályok beépítése a gyermek fogalmi rendszerébe, gondolkodási műveleteibe
 • szöveges feladatok megoldási menetének gyakorlása: elolvasás, megértés, adatok leírása, műveletté alakítás, műveletvégzés, szöveges válasz leírása
 • motiválás: szóban, vagy kisebb jutalmakkal (nyomda, matrica, képeslap)
 • személyiség formálása (pozitív irányba): önfegyelem, szorongások oldása, kitartásra nevelés, ösztönzés a feladatok elvégzéséhez

A diszkalkúlia terápia fejlesztendő területei

1. Beszéd

 • artikuláció
 • szókincsbővítés
 • mondatalkotás
 • történet elmesélése

2. Térbeli tájékozódás

 • saját testen
 • térben
 • síkban

3. Ritmushoz kapcsolódó készségek

 • szótagolás
 • hangok időtartamának helyes kiejtése (hosszú – rövid)

4. Olvasás

 • betűtanítás – betűk differenciálása
 • szavak olvasása
 • mondatok olvasása
 • szöveg olvasása

5. Írás

 • finommotorika
 • hangsúlyozás
 • szöveg tagolása

6. Egyéb fejlesztendő területek

 • gondolkodás (analizáló, szintetizáló képesség)
 • figyelem (vizuális és auditív)
 • kreativitás
 • rövid és hosszú távú emlékezet
 • mozgáskoordináció
 • kommunikáció
 • önértékelési problémák leküzdése
 • sikerélményhez juttatás