Diszgráfia kiértékelő lap

Diszgráfia kiértékelő lap

 • Diszgráfia kiértékelő lap rendezetlen íráskép
 • rossz a ceruzafogása
 • lassú az írás (másoláskor gyakran felnéz és 2-3 betűnként írja le a szavakat / szöveget)
 • diktáláskor sokat gondolkodik a hallott hangok betű formáján
 • hosszú-rövid mássalhangzópárokat rosszul írja
 • hosszú-rövid magánhangzópárokat rosszul írja
 • mondat elejét kisbetűvel írja
 • tulajdonneveket kisbetűvel írja
 • mondatvégi írásjeleket nem teszi ki, vagy hibásan írja
 • mondatközi írásjeleket nem teszi ki, vagy hibásan írja
 • elválasztásban hibázik
 • mássalhangzótörvényeknél hibázik (részleges hasonulás – pl.: fogkefe helyett fokkefe, színpad helyett szímpad, teljes hasonulás – pl.: ezzel helyett ezvel, anyja helyett annya, összeolvadás – pl.: játszik helyett jáccik)
 • a hagyományos írásmód megkülönböztetése és használata különösen nehéz (régies családnevek)
 • szavak végén az ó – ő rövid
 • toldalékolási hibák
 • betűkihagyások
 • betűbetoldások
 • betűcserék
 • szótagok kihagyása
 • szótagok duplázása
 • magánhangzókról az ékezet lehagyása
 • kétjegyű mássalhangzóból az egyik betűt kihagyja
 • a toldalékot a szótól külön írja le
 • összetett szavakat külön ír le
 • betűket fordítva írja le (pl.: tükörírás)
 • a szavakat nem választja el, egybeír mindent
 • a szavak végét, vagy a szótagokat elhagyja, mondatoknál több szó is hiányozhat
 • a nyelvtani szabályok megértése és alkalmazása nehézséget jelent

Ha a felsoroltak közül 5 vagy annál több tünet előfordul gyermekénél, javaslom szakember (gyógypedagógus, Nevelési Tanácsadó / Pedagógiai Szakszolgálat / Szakértői Bizottság) felkeresését! A gyermek képességeihez alkalmazkodó diszgráfia terápiával a nehézségek könnyebben leküzdhetők. 🙂