Részképességzavarok – 1. rész

A részképességzavarok a tanulási zavarok egyik alcsoportjába tartoznak, amely az észlelés, mozgás, nyelv, emlékezet, figyelem, gondolkodás folyamatainak hiányos működése (az agyi funkciók hibás működése) következtében lép fel.

Iskolai teljesítményzavarok

 • Diszlexia (olvasási zavar)
 • Diszgráfia (írási zavar)
 • Diszkalkúlia (számolási zavar)

Nyelvi és emlékezeti zavarok

 • Megkésett beszédfejlődés
 • Fejlődési diszfázia (a beszéd elsajátításának nehézsége)
 • A pöszeség és dadogás egyes formái

Szociális viselkedési zavarok

 • Figyelemzavar
 • Hiperaktivitás

Kognitív funkciók

A gyermek megismerő tevékenysége az érzékszervekből érkező információ (látás, hallás, tapintás) feldolgozására épül.

I. Észlelés (percepció)

 1. Passzív és aktív kinesztetikus (mozgás) észlelése
 2. Térészlelés (testtudat, térbeli viszonyok, téri tájékozódás)
 3. Időészlelés (sorrendiség, tájékozódás)
 4. Vizuális (látási) észlelés
 5. Auditív (hallási) észlelés
 6. Taktilis (tapintási) észlelés

II. Figyelem

 1. Koncentráció (mennyire képes figyelmét egy dologra összpontosítani)
 2. Terjedelem (hány különböző dologra tud figyelni)
 3. Tartósság (mennyi ideig tartható fenn a figyelme)
 4. Átkapcsolhatóság (tudja-e figyelmét egyik dologról a másikra átváltani)
 5. Megosztás (több dologra egyidejűleg figyelni)

A) Spontán figyelem (vizuális, auditív)

B) Irányított figyelem

 1. Vizuális
 2. Auditív
 3. Taktilis
 4. Kinesztetikus
 5. Térészlelési
 6. Időészlelés

III. Emlékezet (rövid és hosszú távú)

 1. Vizuális
 2. Auditív
 3. Taktilis
 4. Mozgásos
 5. Térbeli
 6. Időbeli

IV. Gondolkodás

A) Fogalomalkotó gondolkodás

 1. Összehasonlítás
 2. Összefüggések felfedezése
 3. Tárgy és tulajdonság felfedezése, összefüggése
 4. Rész-egész funkció összefüggése
 5. Általánosítás
 6. Konkretizálás

B) Érzékelő és cselekvéses gondolkodás

 1. Analízis
 2. Szintézis
 3. Összehasonlítás

C) Oksági gondolkodás

D) Analógiás gondolkodás

E) Logikus gondolkodás (következtetések)

F) Problémamegoldó, kreatív gondolkodás

Mozgás

I. Mozgásterápiák 3Nagymozgás

 1. Alapvető természetes mozgásminták (mászás, gurulás, járás, futás, ugrás stb.)
 2. Térbeli, időhöz alkalmazkodó mozgásminták (dobás, elkapás, húzás stb.)
 3. Egyensúly (statikus, dinamikus)
 4. Kreatív mozgások, pantomimika

II. Finommozgás

 1. Manuális kézügyesség (önkiszolgálás, célzott mozgások, ujjak mozgékonysága)
 2. Ábrázoló készség (formázás, képalakítás)
 3. Grafomotoros készség (íráselemek, betűelemek írása)

Beszéd

I. Beszédprodukció

A beszédprodukció az a folyamat, amely a megszólalás szándékától a kiejtésig vezet.

II. Beszédészlelés, beszédmegértés

Összetett folyamat, amely során az ember képes értelmezni a beszélt nyelvben használt hangokat.

 1. Auditív differenciálás (hallási megkülönböztető képesség)
 2. Auditív diszkrimináció (a hallással kapcsolatos lényegkiemelő képesség)
 3. Beszédhang analízis (hangok, fonémák észlelése, értelmezése)
 4. Szó és mondatértelmezés

Szociális érettség

I. Önkiszolgálás

 1. Önellátás (étkezés, öltözködés-vetkőzés, tisztálkodás, WC használat)
 2. Szülőről leválás idegen helyzetben
 3. Szabálytudat
 4. Fegyelem, önkontroll
 5. Türelem
 6. Önálló feladatvégzés
 7. Feladattudat, feladattartás, teljesítmény-motiváció
 8. Monotónia tűrés

II. A társas viselkedés szabályainak elsajátítása

 1. Kortárs közösségekbe beilleszkedés képessége
 2. Közösség szabályainak elfogadása
 3. Kompromisszum készség
 4. Konfliktus kezelési technikák elsajátítása
 5. Érzelmi intelligencia
 6. Metakommunikáció